Főoldal Mi a Gilinda Start Gilinda Árazás GyIK Fiók Rólunk
Általános szerződési feltételek

Letöltés: Visszavonásig hatályos ÁSZF

Általános szerződési feltételek


Köszönjük, hogy dokumentumainak elkészítéséhez a gilinda.hu szolgáltatást vette igénybe. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és Szabályzat a gilinda.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó/Ügyfél elismeri, hogy az ÁSZF-et részleteiben megismerte és elfogadta.


Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken https://gilinda.hu/adatkezelesi-tajekoztato keresztül.

Jelen ÁSZF hatálya a Technetic Services Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett gilinda.hu oldalon és aldomainjein létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról: https://gilinda.hu/aszf.


Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és a Signaturit Solutions, S.L. (székhely: CL AVILA Num.29, 8005 BARCELONA, Spanyolország, nyilvántartási szám: 000528821, a továbbiakban: Signaturit Solutions”) Signaturit elnevezésű elektronikus aláíró szolgáltatását alkalmazva fokozott biztonságú aláírással ellátottírásbeli szerződésnek minősül. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.


  1. Fogalommeghatározások


Szolgáltató:


Név:

Technetic Services Kft.

Székhely:

2463 Tordas, Vörösmarty utca 2.

Levelezési cím:

1061 Budapest Andrássy út 2. IV. emelet

Ügyfélszolgálat címe:

1061 Budapest Andrássy út 2. IV. emelet

Képviselő neve:

Gilincsek Szabolcs ügyvezető

Cégjegyzékszám:

07-09-030395

Nyilvántartó bíróság:

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

26307486-2-07

Közösségi adószám:

HU26307486

Számlavezető pénzintézet:

Raiffeisen Bank

Számlaszám:

12072552-01637164-00100007

IBAN számlaszám:

HU12 1207 2552 0163 7164 0010 0007

E-mail cím:

info@technetic.hu

Telefonszám:

+36 30 790 2297


Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a honlapon regisztráció nélkül igénybe veszi a szolgáltatást, de a díjat még nem fizette meg. A Felhasználó regisztrálást követően, a meghatározott díj megfizetését és az előkészített dokumentum letöltését követően válik Ügyféllé.


Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi és az általa bevitt adatok alapján elkészített dokumentumot a meghatározott díj megfizetését követően letölti.


Honlap: https://gilinda.hu honlap, ahol Szolgáltató elérhetővé teszi az általa nyújtott szolgáltatást.


Dokumentum: A Szolgáltató által biztosított sablonok és modulok, valamint a Felhasználó/Ügyfél által a Honlapon bevitt saját adatok alapján automatizált szoftver segítségével a Felhasználó/Ügyfél által szerkesztett és elkészített irat.


Felek: A szerződést kötő felek, úgy mint Szolgáltató és Ügyfél.


  1. Felhasználási feltételek



A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


A jelen ÁSZF 2022.október.21. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.


Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra való belépéssel, vagy annak használatával– akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.



Szolgáltató a Honlapon dokumentum-sablonok és modulok elérhetővé tételével automatizált szoftveres segítséget nyújt azok számára, akik tevékenységük ellátásához, illetve cégük mindennapi működéséhez szükséges dokumentumaikat maguk kívánják elkészíteni.


Felhasználó a Honlapon külön regisztráció nélkül a rendelkezésre álló sablonok és modulok felhasználásával, valamint saját adatok és modulok, szövegek megadásával és bevitelével igényeinek megfelelő dokumentumokat készíthet, kizárólag saját részre. Amennyiben az elkészített dokumentum ellenértékét a Felhasználó megfizeti, majd a dokumentumot letölti, a Szerződés létrejön a felek között és Felhasználó Ügyfélként lesz köteles az ÁSZF szabályait betartani.


A Honlapon létrehozott Dokumentum a díjszabásnak megfelelő díj megfizetése fejében pdf formátumban letölthető és Ügyfél jogosult azt felhasználni. 


A szoftverben szereplő előre betáplált minta szövegek, dokumentum-sablonok a Nagy Dóra Adriána Ügyvédi Iroda (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 2. IV. em.; nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara; kamarai nyilvántartási szám: 4543) szellemi tulajdonát képezik. A szoftver létrehozatala, az abba történő szövegek vagy dokumentumok betáplálása és mintaként történő elérhetővé tétele nem minősül az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti ügyvédi tevékenységnek. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a szoftverben szereplő előre betáplált minta szövegek, dokumentum-sablonok alkalmazása nem helyettesíti az ügyvédi tanácsadást!


Ügyfél tudomásul veszi, hogy Dokumentum létrehozása, letöltése és felhasználása során Szolgáltató részéről jogi tevékenység, különösen az adott egyedi ügyre vonatkozó specifikus jogi tanácsadás, illetve jogi tevékenységként értelmezhető okiratszerkesztés nem történik. Az Ügyfél által kiválasztott elemek és bevitt saját adatok, modulok és saját szavas (az Ügyfél által megfogalmazott) szövegek alapján a véglegesített dokumentumot a Honlapon működő szoftver állítja elő, annak jogi szempontú ellenőrzése nem történik meg. Ennek megfelelően az okiratszerkesztést és a Dokumentum létrehozását az Ügyfél végzi minden esetben, amelyhez a szoftver támogatást nyújt.



Szolgáltató kiemeli, hogy Szolgáltató nem jogosult jogi tevékenység nyújtására, így az általa nyújtott szolgáltatás nem minősül jogi tevékenységnek.


Ilyen módon a Szolgáltató által elérhetővé tett sablonok kitöltése és modulok használata során a bevitt adatok semmilyen esetben nem kerülnek jogi szempontból ellenőrzésre, a dokumentumok elkészítése, modulok kiválasztása során jogi tanácsadás nem történik, az elkészült dokumentumok az adott egyedi jogi helyzetre vonatkozóan nem tartalmaznak specifikus megoldásokat.


Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatás, az elérhető sablonok és modulok nem helyettesítik jogi tevékenység nyújtására jogosult entitás (pl. ügyvédi iroda) tanácsait vagy szolgáltatásait.


Honlap látogatói, Felhasználók, Ügyfelek a Szolgáltató által biztosított szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használhatják, és elfogadják, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Felhasználók internetkapcsolatának minősége, hibája, megszakadása miatti szolgáltatás kimaradásért.


A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók, Ügyfelek és látogatók által tanúsított magatartásért. Felhasználók, Ügyfelek és látogatók kötelesek gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsék. Felhasználók, Ügyfelek és látogatók teljes mértékben és kizárólagosan felelősek saját magatartásukért.


A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.



A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei – így különösen a dokumentum-sablonok és modulok -szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a jogos felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


Tekintettel a szolgáltatás természetére, Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfél a díjszabásban meghatározott ellenérték megfizetését követően letöltse, megtekintse, kinyomtassa és felhasználja a Szolgáltatás igénybevétele során létrejött Dokumentumot.


A szolgáltatás igénybevétele során létrejött Dokumentumot Ügyfél csak saját részre használhatja fel. A létrejött dokumentum további, üzletszerű sokszorosításához (többszörözéséhez) Szolgáltató nem járul hozzá. A Dokumentum egy alkalommal, a szerkesztési folyamat végén tölthető le PDF formátumban, azt Szolgáltató elmenti, így utólag is hozzáférhető és megtekinthető a Honlapon.


Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ügyfélnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.


A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.gilinda.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.


Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között felhasználhatja.


  1. A szolgáltatás igénybevétele



A honlap használatához regisztráció nem szükséges, azonban a díj megfizetéséhez és a Dokumentumok letöltéséhez, már kizárólag regisztrációt követően van lehetősége az Ügyfélnek.


Felhasználó a honlapon rendelkezésre álló sablonok és modulok felhasználásával, kiválasztásával, saját adatainak bevitelével igényeinek megfelelő dokumentumokat készíthet. Az elkészült Dokumentum a díjszabásban meghatározott ellenérték kifizetését követően válik letölthetővé és menthetővé az Ügyfél számára.


A Dokumentumok elkészítése során a Felhasználó céljától függően választhat az elérhető sablonok és modulok közül, így kialakítva és elkészítve a kívánt joghatás kiváltására alkalmas dokumentumot. Felhasználó/Ügyfél a Dokumentumot a Szolgáltató által biztosított eszközök igénybevételével maga készíti el és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Dokumentum készítése során felkínált választási lehetőségek révén sem nyújt jogi tanácsadást az adott egyedi dokumentum tekintetében.


Az előfizetés típusától (havi díjas előfizetés, éves előfizetés, vagy alkalmi fizetés)függően az előfizetést követően vagy az alkalmi fizetést követően Ügyfél jogosulttá válik az elkészült dokumentumot letölteni pdf formátumban és azt saját célra felhasználni.


Felhasználó a saját adatok kitöltése és a kívánt modulok kiválasztása után a Dokumentumot a „Letöltés” gomb megnyomása – és alkalmi fizetés esetén fizetés - után töltheti le saját adathordozójára.


Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt, amelyre a Ptk., az Elker. tv.-ben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A Szolgáltató a vállalt szerződéses kötelezettségét a dokumentum letölthetővé tételével valósítja meg.



Az Ügyfél számára rendelkezésre áll sablon előkészítésnek lehetősége is, amely sablon alkalmazásával a számára rendszeresen felmerülő nyilatkozatokat, szerződéseket tudja a saját igényeire szabni, és ezt követően a létrehozott sablon alapján – a meghatározott változók kitöltésével - több dokumentumot is generálni. A generált dokumentum ezt követően a fentiekben rögzített Dokumentumokhoz egyezően funkcionál, és elektronikus aláírással látható el, letölthető és az Ügyfél fiókjában a létrehozott sablonhoz hasonlóan elmentésre kerül.



Felhasználónak lehetősége van az előkészített dokumentumot elektronikusan aláírni, ehhez a Szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírás vásárlását biztosítja. A fokozott biztonságú elektronikus aláírást a Signaturit Solutions nyújtja, amely a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU rendelet (eIDAS) szerinti elismert minősített bizalmi szolgáltató. Szolgáltató nem felel, az elektronikus aláírással megkötött szerződések vagy létrehozott más dokumentumok érvényességéért, kikényszeríthetőségéért.


Az Ügyfél/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fokozott biztonságú elektronikus aláírással a Dokumentum írásbelinek minősül. A Felhasználó/Ügyfél a Dokumentumot az elektronikus aláírás hiányában is le tudja tölteni, ebben az esetben tudomásul veszi, hogy a fokozott biztonságú elektronikus aláírás használatának hiányában a Dokumentum nem minősül írásbelinek. A Szolgáltató az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal, az elektronikus aláírás hiánya és az ebből eredő bármilyen kár minden esetben az Ügyfél/Felhasználó felelőssége.



A Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során a Dokumentum véglegesítéséig („Letöltés” gomb megnyomása) minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.


A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott saját adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.



Tájékoztatjuk Önt, hogy a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéért az Ügyfél köteles díjat fizetni a szolgáltatás online felületén közzétett aktuális díjszabás szerint. A Honlapot a Szolgáltató üzemelteti, a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak megfizetése a Barion rendszerén keresztül valósul meg. Az Ön bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (a továbbiakban: „Fizetési szolgáltató) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Fizetési szolgáltató főbb adatai a következőek:


Fizetési szolgáltató:


Név:

Barion Payment Zrt.

Székhely:

1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.

Nyilvántartó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

01-10-048552

Adószám:

25353192-243

Közösségi adószám:

HU25353192

Tevékenységi engedély száma:

HEN-I-1064/2013

Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító:

25353192


A Fizetési szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-je és Adatkezelési tájékoztatója megtalálható a Szolgáltató honlapján, illetve az alábbi linkekre történő kattintással: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ valamint https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

A jelen ÁSZF rendelkezései megfelelnek a jogszabályokban előírtaknak.


Az Ügyfél rendelkezhet havi díjas, illetve éves előfizetéssel is, valamint előfizetés nélkül alkalmi fizetéssel is vásárolhat dokumentumot. Alkalmi fizetés esetén a díj Ügyfél által történő kiegyenlítését követően a letölteni kívánt Dokumentum azonnal elérhető lesz az Ügyfél számára. Az Ügyfél előre meghatározott mennyiségű kreditet is vásárolhat, amely kreditek a vásárlást követően a Honlapon meghatározott értékben használhatóak fel az egyes Dokumentumok letöltésére, alkalmi fizetésként.


Havi díjas előfizetéskor a Felhasználó, a díjfizetést ismétlődő (recurring) fizetési rendszerben is teljesítheti, melynek keretében a Felhasználó megbízza és felhatalmazza a Fizetési szolgáltatót, hogy bankszámlája terhére a Szolgáltató Honlapján keresztül kezdeményezett pénzküldést bonyolítsa le azzal, hogy a Szolgáltató által első alkalommal ismétlődő fizetésként megjelölt pénzküldést követően a Fizetési Szolgáltató a Felhasználó bankszámláját a Szolgáltató rendelkezései alapján köteles megterhelni és a Szolgáltató által adott rendelkezés szerint a Felhasználó bankszámlájának megterhelésére vonatkozó pénzküldést végrehajtani.


A Felhasználó, az ismétlődő fizetésként megjelölt pénzküldést bármikor lemondhatja a Honlapon elérhető felhasználói fiókon belül, az „Előfizetés” menüpont alatt.



Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a díj megfizetéséről. A számla utólag kerül megküldésre, a számla kiállításához szükséges adatokat [név (cégnév), lakcím (székhely), e-mail cím, cég esetén adószám] a Honlapon kell megadni.


Szolgáltató által használt számlázóprogram:

Octonull Kft.
Budapest
József körút 74. 1. em 6
1085
Magyarország


  1. Felmondási jog


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) és m) pontjai szerint Ügyfelet jelen szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmondási jog nem illeti meg.


  1. Szavatosság/garancia


A Honlap a mindennapi életben gyakran felmerülő ügyekhez szükséges dokumentumok elkészítéséhez nyújt általános segítséget, sablonok és minták elérhetővé tételével.


Ügyfél tudomásul veszi, hogy természetéből fakadóan a Honlapon nyújtott szolgáltatás nem minősül az adott egyedi ügyre, helyzetre vonatkozó jogi tanácsadásnak. (Lásd még 2.3. Felelősség és 3.1. Dokumentum elkészítése)


Fentiekre tekintettel Szolgáltató nem vállal garanciát a Honlap 100%-os hibamentességéért. Szolgáltató a Honlapot és az azon működő szoftvert adott állapotában a hibamentesség garantálása nélkül biztosítja. A hibamentesség különösen arra tekintettel nem garantálható, hogy



Ügyfél hibajelzése esetén Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a hiba kijavítását és lehetőleg a következő frissítésig kijavítja a hibát.


  1. Jogérvényesítési lehetőségek



Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken (telefon, e-mail, levél).


A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.


A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.


A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.


A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 3 évig megőrizni.



Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.


Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Székhelyünk szerint illetékes békéltető testület a következő:



Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefon/ Fax: (22) 510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap cím: http://www.bekeltetesfejer.hu/


Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján jogosult másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és az Ügyféllel együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.



Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.


Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.


Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.


Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.


Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


  1. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása


A jelen ÁSZF 2022.október.21. napjától hatályos. A jelen ÁSZF a kihirdetésével lép hatályba és rendelkezéseit a kihirdetést követően szükséges alkalmazni.


Az ÁSZF hatályba lépését megelőzően létrejött jogviszonyok tekintetében az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni.


A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani az alábbi feltételekkel:


A módosított ÁSZF akkor lép hatályba a korábban létrejött jogviszonyok tekintetében, ha a Szolgáltató értesítette az Ügyfeleket az ÁSZF rendelkezéseinek változásáról legalább a módosítást megelőző 30 nappal Honlapján, megjelölve a módosított részeket is, és az Ügyfelek a rendelkezésükre nyitva álló 15 napos határidőn belül nem jelezték a Szolgáltatónak a szolgáltatási szerződésük módosítási szándékát, illetve az élő szerződésük felmondását nem kezdeményezték. Ezen esetben azon Megrendelőkkel szemben, akikre kiterjedt a korábbi ÁSZF tartalma, a módosított ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató általi közlést követő 30. napon hatályba lépnek.

1.sz. melléklet - Illetékes békéltető testületek


1. Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154, +36 20 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: https://baranyabekeltetes.hu/

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszáma: (20) 373-2570, (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: http://www.jaszbekeltetes.hu/, http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet/

2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106. szoba

Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: https://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

3. Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

13. Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

14. Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

5. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/

15. Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

6. Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180, (30) 370-8226

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

7. Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/

17. Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661, (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu, kamara@tmkik.hu

Honlap: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: https://gymsmkik.hu/bekelteto

18. Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645, (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: http://vasibekelteto.hu/

9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma:(52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

19. Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 117.)

Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: http://bekeltetesveszprem.hu/

10. Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Levelezési címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

20. Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu