Projektmenedzsment szótár

Adatok
A projektmenedzsmentben használt információk, például költségvetés, ütemterv, teljesítési adatok, stb.
Agilis projektmenedzsment
Egy projektmenedzsment módszer, amely a rugalmasságra és az iteratív fejlesztésre összpontosít a tervezési folyamat során.
Ajánlat
Az a dokumentum, amelyben a projektmenedzser megadja a projektre vonatkozó árajánlatot, beleértve a költségvetést, a tervezett erőforrásokat és az időbeosztást.
Állapotjelentés
A projekt aktuális állapotáról szóló információk összefoglalója, beleértve a haladást, a költségeket és az esetleges problémákat.
Architektúra
A projekt tervezési és strukturális elemeinek összessége, amelyek a megoldást hivatottak támogatni.
Átfedés
Az a helyzet, amikor két vagy több projekt egy időben folyik, és az erőforrások közös használatával működnek.
Átfogó projektterv
A projekt teljes tervezési dokumentuma, amely tartalmazza a projektcélokat, az ütemtervet, a költségvetést, az erőforrásokat, a szereplőket és a kockázatkezelési terveket.
Áttekintés
Az a tevékenység, amely során a projektmenedzser és a projekt érintett felei összegyűlnek, hogy értékeljék a projekt állapotát és az elért eredményeket.
Automatizálás
Az a folyamat, amely során a projektmenedzser feladatokat automatizál, hogy hatékonyabbá tegye a projektmenedzsmentet, és csökkentse a hibalehetőségeket.
Benchmarking
A benchmarking egy folyamat, amely során egy vállalkozás összehasonlítja saját működését, termékeit vagy szolgáltatásait a versenytársakkal, más iparágakbeli vállalkozásokkal vagy a legjobb gyakorlatokkal.
Bizonyíték alapú döntéshozatal
A bizonyíték alapú döntéshozatal egy olyan megközelítés, amelyben a döntéshozók az adatokat, az elemzéseket és a kutatási eredményeket használják a döntéshozatal során.
Bontási struktúra (WBS)
A bontási struktúra az a folyamat, amelynek során a projekt feladatok hierarchiáját és szerkezetét határozzuk meg. Az összes feladatot kisebb egységekre bontjuk, és ezeket rendszerezzük egy hierarchiában.
Budget (költségvetés)
A budget a projekt tervezett költségvetése. Az összes költséget előre meghatározzák, és a projekt során figyelemmel kísérik a kiadásokat, hogy megfeleljenek a tervezett költségvetésnek.
Change management (CHM)
A változásmenedzsment egy olyan folyamat, amely a projekt során előforduló változásokat kezeli és irányítja. A változásmenedzsment célja, hogy minimalizálja a kockázatokat és a negatív hatásokat, valamint maximalizálja az előnyöket.
Critical Path Method (CPM)
Az kritikus útvonal módszer (CPM) egy projekttervezési technika, amely segít az időtartamok, a határidők és a függőségi kapcsolatok meghatározásában. A CPM a projekt legkritikusabb feladataira fókuszál, amelyek meghatározzák a projekt teljes időtartamát.
Customer relationship management (CRM)
Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) egy olyan stratégia, amelynek célja az ügyfélkapcsolatok javítása, a vevői elégedettség növelése és az üzleti növekedés elősegítése.
Deliverables
A projekt során előállított termékek, szolgáltatások vagy eredmények, amelyeket a megrendelőnek át kell adni.
Dependencies
A függőségek a projekt elemei közötti kapcsolatokat jelentik, amelyek azt határozzák meg, hogy az egyik feladat vagy eredmény mikor, hogyan és miután állítható elő, az előző feladattól vagy eredménytől függően.
Earned Value Management (EVM)
Az Earned Value Management egy projektvezetési technika, amely az elvégzett munka értékét összeveti a tervezett költséggel és az előrelátott ütemtervvel. Az EVM segít a projektmenedzsereknek megérteni, hogy a projekt hogyan halad az eredeti tervekhez képest, és hogy az esetleges problémák hogyan hatnak a költségvetésre és a határidőkre.
Estimation
Az előrejelzés az a folyamat, amely során a projektmenedzser az adatok és az előző tapasztalatok alapján előrejelzi a projekt költségeit, határidejét és eredményeit.
Fejlesztői környezet
A fejlesztői környezet az a szoftveres környezet, amelyben a fejlesztők dolgoznak a projekt során. Ideális esetben a fejlesztői környezet megbízható és hatékony, és támogatja a fejlesztők munkáját.
Feladat
A projektben végrehajtandó specifikus tevékenység vagy feladat.
Gantt chart
A Gantt-diagram egy grafikus eszköz, amely segít a projektmenedzsernek megtervezni és nyomon követni a projektet. A Gantt-diagramon az időskála a vízszintes tengelyen, a feladatok pedig a függőleges tengelyen jelennek meg. A feladatok időbeli elhelyezkedése segít a menedzsernek megérteni, hogy mely feladatok mennyi időt vesznek igénybe, és hogyan függnek egymástól.
Hálózati diagram
A hálózati diagram egy projekttervezési eszköz, amely megmutatja az egyes feladatok közötti kapcsolatokat és függőségeket. A hálózati diagram segítségével a projektvezető megtervezheti a feladatok és a munka időtartamát, valamint meghatározhatja azokat a feladatokat, amelyek kritikusak a projekt sikeréhez.
Határidő
A projekt határideje az a pontos dátum, amikorra az összes munka be kell fejeződjön, és az eredményt kell leadni. A határidő meghatározása és betartása kulcsfontosságú az eredményes projektmenedzsment szempontjából.
Hibrid projektmenedzsment
A hibrid projektmenedzsment egy olyan módszer, amely a hagyományos projektmenedzsment és az agilis projektmenedzsment elemeit vegyíti. A módszer lehetővé teszi, hogy a projektvezető és a csapat alkalmazkodjon a változó körülményekhez, miközben egy erős struktúrát is biztosít a munka végzéséhez.
Human Resource Management
Az emberi erőforrás menedzsment (HRM) a projektben dolgozó emberekre fókuszál. Az HRM célja, hogy biztosítsa a projekt számára a megfelelő munkaerőt, és hogy hatékonyan kezelje a munkaerővel kapcsolatos problémákat, mint például a toborzás, a képzés, a motiváció és az ösztönzés.
Kockázat
A kockázatok azok a lehetséges veszélyek vagy nehézségek, amelyek befolyásolhatják a projekt eredményét. A kockázatok értékelése és kezelése fontos a projektmenedzsment során. A projektvezetőnek előre meg kell határoznia a kockázatokat és fel kell készülnie a megfelelő reakciókra, hogy minimalizálja a kockázatok hatásait.
Költségvetés
A költségvetés a projekt pénzügyi tervezése és irányítása. A költségvetés tartalmazza a projekt költségeit, a kiadásokat, az eszközök és erőforrások költségeit, és segít a projektirányítónak a pénzügyi szempontok hatékony kezelésében.
Kommunikáció
A kommunikáció a projektmenedzsment alapvető eleme, amely lehetővé teszi a csapat és a projektirányító közötti hatékony kapcsolatot. A kommunikáció lehetővé teszi a megértést, a kapcsolatok fenntartását és a problémák megoldását a projekt során.
Kritikus útvonal
A kritikus útvonal a projektmenedzsment egy olyan eszköze, amely lehetővé teszi a projektvezetőnek, hogy meghatározza a projekt legkritikusabb feladatait és a projekt legkorábbi befejezési idejét. A kritikus útvonal azokat a feladatokat tartalmazza, amelyek nélkül a projekt késedelmet szenvedne.
Láthatóság
A láthatóság a projektmenedzsment fontos eleme, amely lehetővé teszi a projekt minden szereplőjének, hogy teljes mértékben megértse a projekt állapotát, a feladatok előrehaladását és az esetleges kockázatokat.
Láthatóság (Visibility)
A projekt folyamatának és eredményeinek áttekinthetősége és nyomon követhetősége.
Lead Time
A lead time a tervezési időtartam, amelyre szükség van egy adott feladat vagy termék elkészítéséhez. A lead time szorosan kapcsolódik a projekt menetrendjéhez és lehetővé teszi a projektirányító számára a tervezés és a határidők meghatározását.
Lekérdezés (Query)
Az információk lekérése és elemzése a projekt folyamatának és eredményeinek nyomon követése érdekében.
Lényeges (Critical)
Az a projekt feladat, amelyet a projektmenedzserek kiemelten fontosnak tartanak, mivel a teljes projekt sikere függ az időben történő elvégzésétől.
Lépés (Step)
Az a folyamat, amely során a projekt előrehaladása történik, és elérjük a célkitűzéseket.
Lépések
A lépések a projekt feladatok és tevékenységek összessége, amelyeket a csapatnak végrehajtania kell a projekt céljainak eléréséhez. A lépések összekapcsolódnak a projekt menetrendjével, és az előrehaladásukat figyelemmel kell kísérni a projekt határidőinek betartása érdekében.
Lépéselőny (Lead Time)
Az az időtartam, amely szükséges az egyik projekt fázisának befejezéséhez, mielőtt a következő fázis elkezdődik.
Lépési terv (Step Plan)
Az az időbeosztás, amely meghatározza a projekt célkitűzéseinek eléréséhez szükséges lépéseket és a végrehajtásuk ütemezését.
Lépési változás (Step Change)
Az olyan változás, amely hatással van az adott projekt folyamatára és eredményeire.
Lépéskövetés (Step Tracking)
A projektmenedzsment folyamat, amely során az egyes feladatok vagy lépések végrehajtását követik, és ellenőrzik a projekt időzítését.
Lépésnapló (Step Log)
Az az eszköz, amelyet a projektmenedzserek használnak a projektfolyamat követéséhez, hogy az előrehaladás minden lépése dokumentált legyen.
Lépésről-lépésre megközelítés (Incremental Approach)
A projekttervezési folyamat, amely során a projekt előrehaladásával folyamatosan hozzáadjuk az új elemeket, funkcionalitásokat, azaz az eredményeket egymás után haladva érjük el.
Leszálló ágban levő projekt (Project in Decline)
Az a projekt, amelynek teljesítménye csökken, és a projekt már nem tudja a korábbi hatékonyságot tartani.
Leszálló fázis (Decline Phase)
A projekt azon szakasza, amely során a teljesítmény csökken, és a hatékonyság lassan lecsökken.
Létesítés (Establishment)
Az új projektek kezdeti fázisa, amely során megtervezik és elindítják a projektet.
Létszámtervezés (Staffing)
A projekt csapatának összeállítása és szervezése, hogy elérjék a projekt céljait és hatékonyan működjenek.
Lezárás (Closure)
Az a projekt befejezési folyamata, amely során a projekt összes célját és eredményét dokumentálják, és átadják a megrendelőnek.
Megbízhatóság (Reliability)
Az az elvárható szint, amelyet a projekt teljesítményének el kell érnie ahhoz, hogy sikeres legyen.
Megbízhatósági terv (Reliability Plan)
Az a tervezett stratégia, amely meghatározza a projekt megfelelő minőségi és megbízhatósági szintjét, valamint az ehhez szükséges erőforrásokat és tevékenységeket.
Megrendelő (Client)
Az a személy, szervezet vagy vállalkozás, amely megrendeli a projektet, és finanszírozza azt.
Megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility Study)
Az a vizsgálat, amelyet a projekt előzetes tervezése során végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a projekt megvalósítható-e a rendelkezésre álló erőforrások és feltételek mellett.
Menedzsment (Management)
A projekt vezetésére és irányítására vonatkozó tevékenységek, amelyek a projekt céljainak eléréséhez szükségesek.
Mintaprojekt (Pilot Project)
Az az előzetes projekt, amelyet általában kisebb méretben hajtanak végre, hogy a csapat tesztelje a projekt terveit és folyamatait, mielőtt a valódi projektbe kezdenek.
Monitorozás (Monitoring)
Az az eljárás, amely során a projekt előrehaladását követjük, és ellenőrizzük, hogy a tervek szerint halad-e.
Munkalap (Worksheet)
Az a dokumentum, amelyet a projektvezetők használnak a projekt időbeosztásának és költségvetésének tervezésére és nyomon követésére.
Napló (Log)
A dokumentum, amelyben a projekt előrehaladását és változásait rögzítjük.
Naplózás (Logging)
Az a tevékenység, amely során a projekt előrehaladását és változásait rögzítjük.
Naplózó rendszer (Logging System)
Az a szoftver vagy hardver eszköz, amelyet a projektmenedzsment során használnak az információk rögzítésére és nyomon követésére.
Nem-konformitás (Non-Conformance)
Az a helyzet, amikor a projekt nem felel meg a megadott specifikációknak vagy a minőségi követelményeknek.
Nemzetközi projektmenedzsment (International Project Management)
Az a projektmenedzsment fajta, amely nemzetközi projektcsapatokat és különböző kultúrákat kezel.
Nemzetközi szabvány (International Standard)
Az a szabvány, amelyet a projektmenedzsmentben és a minőségbiztosításban használnak, és amelyet világszerte elfogadnak és alkalmaznak.
Növekedési ütemterv (Growth Plan)
Az a tervezett stratégia, amely meghatározza a projekt növekedési ütemét és az ehhez szükséges erőforrásokat és tevékenységeket.
Nyomkövetés (Tracking)
Az a folyamat, amely során követjük a projekt előrehaladását, és figyelemmel kísérjük a felmerülő problémákat és kihívásokat.
Oktatás és Tréning (Education and Training)
Az a folyamat, amely során a projekt résztvevői megszerzik azokat a készségeket, ismereteket és tapasztalatokat, amelyek szükségesek a projekt sikeres végrehajtásához.
Operatív terv (Operational Plan)
Az a tervezett terv, amely meghatározza a napi tevékenységeket és a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat.
Optimalizáció (Optimization)
Az a folyamat, amely során a projektet az erőforrások lehető legjobb kihasználására optimalizálják.
Organizáció (Organization)
Az a projektstruktúra, amelyben a projektet végrehajtó csapatok, szervezetek és részlegek szerepelnek, és amelyek közötti kapcsolatokat meghatározzák.
Orientáció (Orientation)
Az a folyamat, amely során az új projektcsapattagok bevezetést kapnak a projektbe és annak céljaiba, feladataiba.
Összefoglaló jelentés (Summary Report)
A projekt előrehaladásának és eredményeinek rövid összefoglalója, amely tartalmazza az elért eredményeket és a további teendőket.
Összegző jelentés (Overview Report)
A dokumentum, amelyben összefoglalják a projekt előrehaladását és a felmerült problémákat, kockázatokat.
Osztályozás (Classification)
Az a folyamat, amely során a projektet alárendelt részfeladatokra osztják, amelyek segítségével a feladatokat hatékonyabban lehet végrehajtani.
Projekt (Project)
Az időszakos, célorientált feladat, amelynek során erőforrásokat (pl. emberi, pénzügyi, anyagi erőforrások) használnak fel annak érdekében, hogy elérjék a meghatározott célt.
Projekt charter (Project Charter)
A dokumentum, amely meghatározza a projekt célját, az erőforrásokat, a határidőket és a felelős személyeket.
Projektcsapat
A projektben dolgozó személyek csoportja, akik az adott projekt megvalósításáért felelnek és együttműködnek az eredmény elérése érdekében.
Projektcsapat (Project Team)
Azoknak az embereknek a csoportja, akik a projektben részt vesznek, és a projekt eredményének elérésére dolgoznak.
Projektértékelés (Project Evaluation)
Az a folyamat, amely során a projektet értékelik annak érdekében, hogy megállapítsák az elért eredményeket és a fejlesztési lehetőségeket.
Projektértékelés (Project Evaluation)
Az a folyamat, amely során a projektet értékelik annak érdekében, hogy megállapítsák az elért eredményeket és a fejlesztési lehetőségeket.
Projektirányítási terv (Project Management Plan)
A projekt dokumentuma, amely leírja a projektmenedzsment folyamatokat, a projektirányítási módszereket, az erőforrásokat és a határidőket.
Projektkockázat (Project Risk)
Azok a tényezők, amelyek negatívan befolyásolhatják a projekt célját, és amelyekkel előre kell számolni és kezelni kell őket.
Projektkockázat (Project Risk)
Azok a tényezők, amelyek negatívan befolyásolhatják a projekt célját, és amelyekkel előre kell számolni és kezelni kell őket.
Projektköltség (Project Cost)
A projekt megvalósításához szükséges összes költség, beleértve a munkaerőköltséget, az anyagköltséget, az eszközköltséget és a projektcélok eléréséhez szükséges egyéb költségeket.
Projektmenedzser (Project Manager)
Az a személy, aki felelős a projekttervezés, a projekt szervezése, a projekt irányítása és ellenőrzése, valamint a projekt zárása során alkalmazott folyamatok és módszerek összessége.
Projektmenedzsment (Project Management)
A projekttervezés, a projekt szervezése, a projekt irányítása és ellenőrzése, valamint a projekt zárása során alkalmazott folyamatok és módszerek összessége.
Projektstátusz jelentés (Project Status Report)
A dokumentum, amely leírja a projekt aktuális állapotát, az elért eredményeket és a további teendőket.
Projektterv (Project Plan)
A projekt dokumentuma, amely leírja a projekt céljait, a feladatokat, a határidőket, az erőforrásokat és a felelős személyeket.
Projektütemterv
A projektmenedzsment egyik legfontosabb dokumentuma, amely a projekt teendőit, határidőit és azokat végrehajtó személyeket tartalmazza időrendi sorrendben.
Quality Management
minőségmenedzsment, amely a projekt eredményének minőségi szempontból történő ellenőrzését és biztosítását jelenti. Azonban ez inkább egy általánosabb szakterület, mintsem egy konkrét fogalom a projektmenedzsmentben.
RACI (felelősségi mátrix)
A projekt résztvevőinek szerepeit és felelősségeit leíró struktúra, amely meghatározza, hogy ki felelős az adott feladat elvégzéséért, ki vesz részt a feladat végrehajtásában, kinek adható információ és kinek kell jóváhagynia az adott döntést.
Release (kiadás)
A projekt végén történő átadása az ügyfélnek vagy a használónak. A kiadás magában foglalja az összes szükséges dokumentációt és az átadási folyamatot.
Rendszeres értékelés
A projekt folyamatos értékelése és ellenőrzése, hogy biztosítsa a projekt időben történő befejezését, a költségvetés betartását és az eredmények minőségét.
Requirements (követelmények)
Azok a specifikációk és jellemzők, amelyeket a projektnek meg kell felelnie ahhoz, hogy sikeres legyen. A követelmények az ügyfél vagy az érintettek által meghatározottak, és általában dokumentálva vannak.
Requirements gathering (követelmények összegyűjtése)
A folyamat, amelynek során az érintettekkel kommunikálnak, azonosítják és dokumentálják a projekt követelményeit és a felhasználói igényeket. A követelmények gyűjtése meghatározó a projekt sikere szempontjából, mivel azok határozzák meg a projekt céljait és a teendőket.
Requirements management (követelménykezelés)
A folyamat, amelynek során azonosítják, dokumentálják és nyomon követik a projekt követelményeit, és biztosítják, hogy azok teljesüljenek a projekt életciklusának minden szakaszában.
Requirements traceability (követelmény nyomon követhetősége)
A folyamat, amelynek során nyomon követik és dokumentálják a projekt követelményeit az életciklusuk során. Ez biztosítja, hogy a követelmények teljesüljenek, és megkönnyíti azok módosítását és követését.
Resource (erőforrás)
A projekt végrehajtásához szükséges eszközök, anyagok, emberek vagy pénz.
Resource allocation (erőforrás-elosztás)
Az erőforrások hatékony és hatékony elosztása a projektben dolgozó csapatok és tevékenységek között. Az erőforrások lehetnek emberi, anyagi vagy technológiai erőforrások, és az elosztásukat általában a projekt menedzsere végzi.
Resource leveling (erőforrás-kiegyenlítés)
A folyamat, amelynek során az erőforrásokat úgy osztják el, hogy a projektfolyamatok elvégezhetők legyenek a rendelkezésre álló idő és erőforrások mellett.
Resource utilization (erőforrás-felhasználás)
Az erőforrások használatának hatékonysága és hatékonysága. Az erőforrás-felhasználás növelése javítja a projekt hatékonyságát és csökkenti a projekt költségeit.
Resourcing (erőforrások biztosítása)
Az erőforrások megfelelő időben és mennyiségben történő biztosítása a projekt számára.
Részletes projektterv
A projektmenedzsment egyik legfontosabb dokumentuma, amely részletesen leírja a projektet, a teendőket, a határidőket és azokat végrehajtó személyeket időrendi sorrendben.
Részvételi szervezeti struktúra
A projekt szervezetének egy olyan struktúrája, amelyben a projektmenedzsment és a résztvevők közötti kommunikáció és együttműködés hatékonyabb és eredményesebb.
Review (áttekintés)
A projekt értékelése, hogy megállapítsák, hogy a projekt a tervek szerint halad-e, és hogy az eredmények megfelelnek-e a követelményeknek. Az áttekintés lehet formális vagy informális, és az eredményeknek határozatlan ideig folyamatosan figyelniük kell az esetleges problémákra.
Risk (kockázat)
Egy olyan lehetséges esemény, amely káros hatással lehet a projekt céljaira és eredményeire. A kockázatkezelés a folyamat, amelynek során azonosítják, értékelik és kezelik ezeket a kockázatokat a projekt sikeressége érdekében.
Risk management (kockázatkezelés)
A folyamat, amelynek során azonosítják, elemzik és kezelik a projekt kockázatait, hogy minimalizálják azok hatásait a projekt eredményeire.
Rizikókezelés
A projektben előforduló potenciális problémák és kockázatok elemzése, értékelése, kezelése és nyomon követése.
Roles and responsibilities (szerepek és felelősségek)
A projekt résztvevőinek feladatai és felelősségei. Ez magában foglalja a projektvezetőt, a csapattagokat, a szponzort és a projekt érintettjeit.
Schedule
A projekttervben meghatározott időkeret, amelyben a feladatokat el kell végezni. A projekt időzítése meghatározó szerepet játszik a projekt sikerében, mivel az időszakos ellenőrzés és a határidők szigorú betartása segít a csapatnak fenntartani a lendületet és elkerülni a késéseket.
Schedule variance
A tervezett és a ténylegesen elvégzett munka közötti különbség, amelyet általában a projekt időzítésének figyelemmel kísérése során használnak. A schedule variance segíti a projektmenedzsereket a tervezett és a tényleges teljesítmény közötti eltérések azonosításában és a projekt időzítésének optimalizálásában.
Scheduling tool
Olyan szoftver, amely segít a projektterv és az időzítés kezelésében, beleértve a feladatok és a határidők ütemezését, az erőforrások allokációját, a szükséges függőségi viszonyok kezelését és a projekt előrehaladásának nyomon követését. A scheduling tool-ok nagyban megkönnyítik a projektmenedzsment munkáját, mivel lehetővé teszik a projektterv és az időzítés valós idejű frissítését és az erőforrások hatékonyabb felhasználását.
Scope
A projekt célja, hatásköre, az elvégzendő feladatok és eredmények terjedelme. A scope megfogalmazása alapvető fontosságú a projekt sikerének szempontjából, mivel segít az egész csapatnak fókuszálni a feladatokra és megőrizni a projektcélok összhangját.
Scope creep
Azok a változtatások, amelyek a projekt hatáskörét túllépik, és amelyek hatással lehetnek az eredményre vagy az időzítésre. A scope creep kezelése rendkívül fontos a projektmenedzsmentben, mivel elkerülhető, hogy a projekt túllépje a hatáskörét, és megőrizhető a költséghatékonyság.
Scrum
Egy agilis projektmenedzsment keretrendszer, amely együttműködő csapatokat és gyors fejlesztési ciklusokat használ a projekt sikeres végrehajtásához. A scrumot gyakran használják az IT projektekben, mivel hatékonyan kezeli a változó követelményeket és prioritásokat.
Sponsor
A projektet támogató személy vagy szervezet, amely anyagi vagy egyéb forrásokat biztosít a projekt végrehajtásához. A támogatás megfelelő kezelése elengedhetetlen a projekt sikerének szempontjából, mivel biztosítja a szükséges finanszírozást és támogatást a projekt végrehajtásához.
Stakeholder
Minden olyan egyén, vagy szervezet, aki valamilyen érdekkel rendelkezik egy adott projekt iránt. A projektek sikeressége szempontjából kulcsfontosságú, hogy az összes érintett felet figyelembe vegyük, és megfelelően kommunikáljunk velük.
Stakeholder analysis
A stakeholdereket és az érdekeiket vizsgáló folyamat, amelynek célja a projekt érintett feleinek jobb megértése és azok szükségleteinek figyelembe vétele. A stakeholder analysis segíti a projektmenedzsereket a projekt érintett feleinek hatékonyabb kommunikációjában és a projekt sikerességének növelésében.
Success criteria
Azok a mérőszámok és kritériumok, amelyekkel a projekt sikerességét értékeljük. A success criteria határozzák meg a projekt céljait és az elvárt eredményeket, és fontos szerepet játszanak a projekt végrehajtásának és a sikeresség értékelésének folyamatában.
Task
Az a konkrét feladat, amelyet a csapatnak végrehajtania kell a projekt érdekében. Az egyes feladatok lehetnek átfogóak vagy részletesek, és azok időtartama és prioritása függ a projektmenedzsment tervezéstől és a határidőktől.
Team building
A csapatépítés olyan folyamat, amely célja, hogy az egyének egy hatékonyan működő csapatot alkossanak. A csapatépítési tevékenységek magukba foglalják a kommunikációt, az együttműködést és az összetartást, és segítenek a projektmenedzsereknek abban, hogy eredményesebbé tegyék a projektjüket.
Technical debt
A technikai adósság az a kifejezés, amelyet azokra a technikai kötelezettségekre használják, amelyeket a fejlesztőknek be kellene tartaniuk a projekt során, de amelyeket elhalasztottak vagy elmulasztottak teljesíteni. A technikai adósság hosszú távon negatív hatással lehet a projekt hatékonyságára és a minőségére.
Termék backlog
A termék backlog egy olyan folyamatosan frissülő lista, amely tartalmazza az összes feladatot, amelyet a csapatnak végrehajtania kell egy termék vagy projekt elkészítése érdekében. Ez a backlog az alapja a Scrum módszernek, amely egy agilis projektmenedzsment módszer.
Test plan
A tesztterv olyan dokumentum, amely leírja a tesztelési stratégiát, a tesztkörnyezetet és a tesztelési erőforrásokat. A tesztterv segíti a projektmenedzsereket abban, hogy biztosítsák a tesztelési folyamatok hatékonyságát és a projekt minőségét.
Time management
Az időgazdálkodás a projektmenedzsment egyik alapvető eleme, amely segít az idővel való hatékony gazdálkodásban. Az időgazdálkodás magában foglalja a határidők és az időzítés tervezését, az időzítési prioritások ke zelését, a tevékenységek időbeli felügyeletét és a határidők betartását. Az időgazdálkodás az egyik legfontosabb készség a projektmenedzserek számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan irányítsák a projektet és elérjék a kitűzött célokat a meghatározott határidőn belül. Az időgazdálkodás magában foglalja az idő tervezését és szervezését, az időn belüli kommunikációt és a hatékony időfelhasználást, amely hozzájárul a projekt sikerességéhez és a csapat eredményességéhez.
Timeboxing
Az időkereteket előre meghatározva szerveződő tevékenységek gyakorlata, amely segít a csapatoknak fenntartani a projekt időbeosztását és elérni a határidőket. Az időkeretek előre meghatározása azért fontos, hogy elkerüljük az időzítési problémákat és a projekt költségeinek túllépését.
Timeboxing
A timeboxing az a projektmenedzsment technika, amelyben a projekt időtartama meghatározott idősávokra van bontva. A timeboxing lehetővé teszi a projektvezetők számára, hogy jobban megtervezhessék a projektet, és hatékonyan kezeljék az időt a célkitűzések elérése érdekében. A timeboxing segíti a csapatokat abban, hogy határidők betartásával és a projekt hatékonyabb végrehajtásával dolgozzanak. Ez a technika az agilis projektmenedzsment és a szoftvertervezési módszertanok között is népszerű.
Traceability matrix
A nyomon követhetőségi mátrix az a dokumentum, amely összekapcsolja az egyes követelményeket, a terveket és a teszteket, és lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy nyomon kövessék a követelmények végrehajtását és azokat, hogy azok hogyan teljesülnek a projekt folyamán. A nyomon követhetőségi mátrix segíti a projektmenedzsereket a projekt átláthatóságának és a szabályozási követelményeknek való megfelelésének biztosításában.
Transition planning
A tranzíciótervezés az a folyamat, amelyet a projektmenedzserek végrehajtanak azáltal, hogy előkészítik a projektet a befejezésre vagy átadásra. A tranzíciótervezés magában foglalja az új rendszerhez vagy termékhez való felkészülést, az átadás menetrendjének meghatározását és a projekt záró szakaszának dokumentálását.
Triple constraint
A Triple constraint az a három alapvető szempont, amelyek hatással vannak a projekt menedzselésére - határidő, költségvetés és minőség. A projektmenedzsereknek meg kell találniuk az egyensúlyt ezek között az elemek között ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen.
Vállalati kultúra
A vállalat értékeinek, hagyományainak, magatartási normáinak és kommunikációs stílusának összessége. A vállalati kultúra határozza meg, hogy az alkalmazottak hogyan viselkednek, hogyan dolgoznak együtt és hogyan viszonyulnak a vállalat külső és belső érintettjeihez.
Vállalati stratégia
A vállalati stratégia a vállalat hosszú távú céljainak és terveinek összessége, amelyek meghatározzák a vállalat irányát és a sikerességhez szükséges lépéseket. A vállalati stratégia meghatározza a vállalat versenyképességét, piaci pozícióját, termék- és szolgáltatásfejlesztési irányát és a pénzügyi terveit.
Vállalati szintű projektmenedzsment
A vállalati szintű projektmenedzsment azon folyamatok és módszerek összessége, amelyek lehetővé teszik a vállalatnak, hogy hatékonyan és hatékonyan kezelje a projektjeit az összes szervezeti egységen belül. A vállalati szintű projektmenedzsment magában foglalja a projektportfólió menedzsmentet, a projektválasztást, a projektmenedzsment-irányítást és a projektmenedzsment kultúrát.
Változáskezelés
A változáskezelés azon folyamatok és eljárások összessége, amelyek segítenek a vállalatnak felkészülni, kezelni és végrehajtani a változásokat. A változások lehetnek külső (pl. piaci változások) vagy belső (pl. új vezetőség, új folyamatok bevezetése), és a vállalat sikere függ attól, hogy hogyan kezeli és alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz.
Varianciaanalízis (Variance Analysis)
A projektvezetők által alkalmazott technika, amely segít az eredeti költségvetés és a tényleges költségek közötti különbségek azonosításában. A varianciaanalízis fontos eszköz a költségvetési tervek és a projektmenedzsment hatékonyságának nyomon követésére.
Végrehajtási terv (Implementation Plan)
Az a dokumentum, amely meghatározza a projekt végrehajtásának tervét és menetrendjét. A végrehajtási terv a projekt tervezési fázisának része, és segít a projektvezetőknek és a csapatnak azonosítani a projekt szükséges erőforrásait és feladatait.
Vezetői felelősségvállalás
A vezetők felelőssége, hogy a vállalatot az etikus és fenntartható módon vezessék, figyelembe véve a vállalat értékeit, küldetését és a szabályozó szervek előírásait. A vezetői felelősségvállalás magában foglalja a vezetői példamutatást, a döntéshozatali folyamatok átláthatóságát, a kockázatkezelést és a társadalmi felelősségvállalást.
Vezetői összefoglaló (Executive Summary)
A projektvezetők által létrehozott dokumentum, amely átfogó képet ad a projekt állapotáról, a feladatokról és az elért eredményekről. Az összefoglaló általában rövid, tömör és a projekt főbb eredményeit és célokat tartalmazza.
Visszacsatolás (Feedback)
Az a folyamat, amely során a projektvezetők és a csapat tagjai közötti kommunikáció révén információkat gyűjtenek a projekt előrehaladásáról és a csapat munkájáról. A visszacsatolás kulcsfontosságú a hatékony projektmenedzsment és a csapatmunka szempontjából.
Work Breakdown Structure (WBS)
A Work Breakdown Structure egy projekttervezési eszköz, amely lehetővé teszi a projektvezetőknek, hogy a projektet részekre bontsák és strukturáltan kezeljék. A WBS a projekt teljes munkáját egységekre bontja, amelyek könnyen kezelhetők és nyomon követhetők.
Workflow
A projektmenedzsmentben a munkafolyamat azoknak a lépéseknek a sorozata, amelyeket egy projekten belül végrehajtanak, hogy elérjék a célkitűzést. A workflow azonosítja a feladatokat, a folyamatokat és a felelősségi kört, hogy biztosítsa a hatékony és strukturált munkavégzést.
X-érték
Ez a fogalom azt jelenti, hogy egy projekt során a cél az, hogy olyan eredményt érjünk el, amely megéri a befektetett időt, energiát és pénzt.
Ytterbium
Ez egy projektmenedzsment-módszer, amelyet a NASA használ, és amely lehetővé teszi a projektcsapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak együtt a projektek megvalósítása során.
Zárt projektek
Olyan projektek, amelyek teljesen befejeződtek, és már nem igényelnek további erőforrásokat vagy figyelmet a projektmenedzsment részéről.
Zéró tolerancia
Az a folyamat, amikor egy projektvezető nem tolerál semmilyen késedelmet, hibát vagy problémát egy projekt során, és a lehető legrövidebb időn belül megoldást keres rájuk.